Articles | Volume 12, issue 2
Earth Syst. Sci. Data, 12, 1217–1243, 2020
https://doi.org/10.5194/essd-12-1217-2020
Earth Syst. Sci. Data, 12, 1217–1243, 2020
https://doi.org/10.5194/essd-12-1217-2020

Data description paper 03 Jun 2020

Data description paper | 03 Jun 2020

Annual dynamics of global land cover and its long-term changes from 1982 to 2015

Han Liu et al.

Related authors

An all-sky 1 km daily land surface air temperature product over mainland China for 2003–2019 from MODIS and ancillary data
Yan Chen, Shunlin Liang, Han Ma, Bing Li, Tao He, and Qian Wang
Earth Syst. Sci. Data, 13, 4241–4261, https://doi.org/10.5194/essd-13-4241-2021,https://doi.org/10.5194/essd-13-4241-2021, 2021
Short summary
Oil palm modelling in the global land surface model ORCHIDEE-MICT
Yidi Xu, Philippe Ciais, Le Yu, Wei Li, Xiuzhi Chen, Haicheng Zhang, Chao Yue, Kasturi Kanniah, Arthur P. Cracknell, and Peng Gong
Geosci. Model Dev., 14, 4573–4592, https://doi.org/10.5194/gmd-14-4573-2021,https://doi.org/10.5194/gmd-14-4573-2021, 2021
Short summary
Impact of Initialized Land Surface Temperature and Snowpack on Subseasonal to Seasonal Prediction Project, Phase I (LS4P-I): organization and experimental design
Yongkang Xue, Tandong Yao, Aaron A. Boone, Ismaila Diallo, Ye Liu, Xubin Zeng, William K. M. Lau, Shiori Sugimoto, Qi Tang, Xiaoduo Pan, Peter J. van Oevelen, Daniel Klocke, Myung-Seo Koo, Tomonori Sato, Zhaohui Lin, Yuhei Takaya, Constantin Ardilouze, Stefano Materia, Subodh K. Saha, Retish Senan, Tetsu Nakamura, Hailan Wang, Jing Yang, Hongliang Zhang, Mei Zhao, Xin-Zhong Liang, J. David Neelin, Frederic Vitart, Xin Li, Ping Zhao, Chunxiang Shi, Weidong Guo, Jianping Tang, Miao Yu, Yun Qian, Samuel S. P. Shen, Yang Zhang, Kun Yang, Ruby Leung, Yuan Qiu, Daniele Peano, Xin Qi, Yanling Zhan, Michael A. Brunke, Sin Chan Chou, Michael Ek, Tianyi Fan, Hong Guan, Hai Lin, Shunlin Liang, Helin Wei, Shaocheng Xie, Haoran Xu, Weiping Li, Xueli Shi, Paulo Nobre, Yan Pan, Yi Qin, Jeff Dozier, Craig R. Ferguson, Gianpaolo Balsamo, Qing Bao, Jinming Feng, Jinkyu Hong, Songyou Hong, Huilin Huang, Duoying Ji, Zhenming Ji, Shichang Kang, Yanluan Lin, Weiguang Liu, Ryan Muncaster, Patricia de Rosnay, Hiroshi G. Takahashi, Guiling Wang, Shuyu Wang, Weicai Wang, Xu Zhou, and Yuejian Zhu
Geosci. Model Dev., 14, 4465–4494, https://doi.org/10.5194/gmd-14-4465-2021,https://doi.org/10.5194/gmd-14-4465-2021, 2021
Short summary
A 1-km global dataset of historical (1979–2017) and future (2020–2100) Köppen-Geiger climate classification and bioclimatic variables
Diyang Cui, Shunlin Liang, Dongdong Wang, and Zheng Liu
Earth Syst. Sci. Data Discuss., https://doi.org/10.5194/essd-2021-186,https://doi.org/10.5194/essd-2021-186, 2021
Revised manuscript under review for ESSD
Short summary
A 30 m terrace mapping in China using Landsat 8 imagery and digital elevation model based on the Google Earth Engine
Bowen Cao, Le Yu, Victoria Naipal, Philippe Ciais, Wei Li, Yuanyuan Zhao, Wei Wei, Die Chen, Zhuang Liu, and Peng Gong
Earth Syst. Sci. Data, 13, 2437–2456, https://doi.org/10.5194/essd-13-2437-2021,https://doi.org/10.5194/essd-13-2437-2021, 2021
Short summary

Related subject area

Data, Algorithms, and Models
An all-sky 1 km daily land surface air temperature product over mainland China for 2003–2019 from MODIS and ancillary data
Yan Chen, Shunlin Liang, Han Ma, Bing Li, Tao He, and Qian Wang
Earth Syst. Sci. Data, 13, 4241–4261, https://doi.org/10.5194/essd-13-4241-2021,https://doi.org/10.5194/essd-13-4241-2021, 2021
Short summary
100 years of lake evolution over the Qinghai–Tibet Plateau
Guoqing Zhang, Youhua Ran, Wei Wan, Wei Luo, Wenfeng Chen, Fenglin Xu, and Xin Li
Earth Syst. Sci. Data, 13, 3951–3966, https://doi.org/10.5194/essd-13-3951-2021,https://doi.org/10.5194/essd-13-3951-2021, 2021
Short summary
The 30 m annual land cover dataset and its dynamics in China from 1990 to 2019
Jie Yang and Xin Huang
Earth Syst. Sci. Data, 13, 3907–3925, https://doi.org/10.5194/essd-13-3907-2021,https://doi.org/10.5194/essd-13-3907-2021, 2021
Short summary
Coastal complexity of the Antarctic continent
Richard Porter-Smith, John McKinlay, Alexander D. Fraser, and Robert A. Massom
Earth Syst. Sci. Data, 13, 3103–3114, https://doi.org/10.5194/essd-13-3103-2021,https://doi.org/10.5194/essd-13-3103-2021, 2021
Short summary
UAV-based very high resolution point cloud, digital surface model and orthomosaic of the Chã das Caldeiras lava fields (Fogo, Cabo Verde)
Gonçalo Vieira, Carla Mora, Pedro Pina, Ricardo Ramalho, and Rui Fernandes
Earth Syst. Sci. Data, 13, 3179–3201, https://doi.org/10.5194/essd-13-3179-2021,https://doi.org/10.5194/essd-13-3179-2021, 2021
Short summary

Cited articles

Achard, F., Eva, H. D., Mayaux, P., Stibig, H. J., and Belward, A.: Improved estimates of net carbon emissions from land cover change in the tropics for the 1990s, Global Biogeochem. Cy., 18, 1–11, https://doi.org/10.1029/2003GB002142, 2004. 
Andrew K, S., Nathalie, P., Nicholas C, C., Gary N, G., Matthew, H., Richard, L., Caspar A, M., Brian, O. C., Marc, P., and Henrique Miguel, P.: Environmental science: Agree on biodiversity metrics to track from space, Nature, 523, 403–405, https://doi.org/10.1038/523403a, 2015. 
Bai, Z. G., Dent, D. L., Olsson, L., and Schaepman, M. E.: Proxy global assessment of land degradation, Soil Use Manage., 24, 223–234, https://doi.org/10.1111/j.1475-2743.2008.00169.x, 2008. 
Ban, Y., Gong, P., and Gini, C.: Global land cover mapping using Earth observation satellite data: Recent progresses and challenges, ISPRS J. Photogramm., 103, 1–6, https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2015.01.001, 2015. 
Bartholome, E. and Belward, A. S.: GLC2000: a new approach to global land cover mapping from Earth observation data, Int. J. Remote Sens., 26, 1959–1977, https://doi.org/10.1080/01431160412331291297, 2005. 
Download
Short summary
We built the first set of 5 km resolution CDRs to record the annual dynamics of global land cover (GLASS-GLC) from 1982 to 2015. The average overall accuracy is 82 %. By conducting long-term change analysis, significant land cover changes and spatiotemporal patterns at various scales were found, which can improve our understanding of global environmental change and help achieve sustainable development goals. This will be further applied in Earth system modeling to facilitate relevant studies.