Articles | Volume 15, issue 2
https://doi.org/10.5194/essd-15-847-2023
https://doi.org/10.5194/essd-15-847-2023
Data description paper
 | 
16 Feb 2023
Data description paper |  | 16 Feb 2023

Interdecadal glacier inventories in the Karakoram since the 1990s

Fuming Xie, Shiyin Liu, Yongpeng Gao, Yu Zhu, Tobias Bolch, Andreas Kääb, Shimei Duan, Wenfei Miao, Jianfang Kang, Yaonan Zhang, Xiran Pan, Caixia Qin, Kunpeng Wu, Miaomiao Qi, Xianhe Zhang, Ying Yi, Fengze Han, Xiaojun Yao, Qiao Liu, Xin Wang, Zongli Jiang, Donghui Shangguan, Yong Zhang, Richard Grünwald, Muhammad Adnan, Jyoti Karki, and Muhammad Saifullah

Data sets

Interdecadal glacier inventories in the Karakoram since the 1990s F. Xie, S. Liu, S. Duan, W. Miao, X. Pan, and C. Qin https://doi.org/10.12072/ncdc.glacier.db2386.2022

Download
Short summary
In this study, first we generated inventories which allowed us to systematically detect glacier change patterns in the Karakoram range. We found that, by the 2020s, there were approximately 10 500 glaciers in the Karakoram mountains covering an area of 22 510.73 km2, of which ~ 10.2 % is covered by debris. During the past 30 years (from 1990 to 2020), the total glacier cover area in Karakoram remained relatively stable, with a slight increase in area of 23.5 km2.
Altmetrics
Final-revised paper
Preprint